Je součástí lidoveckého plánu povinné předškolní docházky asistent pedagoga?

Česká republika selhává ve vzdělávacím programu minorit. Ministerstvo školství se nepřímo podílí na diskriminaci romských dětí, které díky kolapsu vládních programů ztrácejí naději na kvalitní vzdělání. Předem se s Romem počítá jako s méněcenným poddruhem strčeným do rodinné školy. Nadané děti tak ztrácejí naděje a šanci na jakoukoli přijatelnou startovní pozici do života. Již od roku 2007 je Česká republika povinna přijmout opatření proti segregaci romských dětí na školách. Doposud se tak nestalo a příspěvky na inkluzivní vzdělání jsou využívány na všechno ostatní, jen ne na vzdělávací programy. Lidovci do předčasných voleb přicházejí s povinnou předškolní docházkou určenou především pro děti ze sociálně vyloučených oblastí. Je to nepochybně dobrý nápad, po kterém volá nejedna lidskoprávní organizace…..ale je tu jedno podstatné ale, které může celý záměr seslat dolů, nebo naopak vynést do výšin ochrany práv minorit.

Školský systém České republiky není připravený a dokonce ani ochotný poskytnout podporu dětem z odlišného sociálního a etnického prostředí. Důkazem toho je přístup státu k dětem ze sociálně slabých lokalit, kde rodiny nejsou podporovány k tomu, aby pomohly svým dětem uniknout ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení. Romové a jejich děti jsou oběťmi zakořeněných předsudků. Učitelé předem od romských dětí očekávají nižší výsledky, automaticky je považují za hlupáky……Tohle všechno začíná již od raných předškolních let, kdy školky často odmítají přijímat romské děti. Pocit méněcennosti s pocitem nedůležitosti je tak zcela zbytečně vkládán do mysli malého děcka.

Život romské rodiny se často potýká s velmi vážnými příznaky diskriminace, kdy majoritní prostředí odmítá jakkoli pomáhat předem stigmatizovaným romským rodičům. Ti často nedůvěřují školám, nedůvěřují ani předškolním institucím, protože škola jim také nepřinesla nic pozitivního. Kvůli tomuto přístupu dostávají často romské děti nižší podporu od rodičů. Mnoho Romů nevěří, že lepší vzdělání přinese nějaký prospěch, a tak doma dítě v učení nepodporují. Majoritní obyvatelstvo zcela zákonitě nerozumí pocitům a postojům Romů z ghett či sociálně vyloučených míst. Najednou vzniká pověst o neschopném asociálovi odmítajícím se přizpůsobit pravidlům většinové společnosti. Ale ve skutečnosti tomu tak není.

Společnost musí takovým rodinám pomoci, protože je to především chyba majority, která ve jménu jednostranné politiky nastrkala, třeba i za vidinou obchodování s příspěvky na bydlení,  Romy do ghett. V sociálně vyloučených oblastech je velmi důležitá činnost terénních pracovníků nevládních organizací. Ti mohou pomoci rodinám lépe zvládat situaci. Mohou dohlédnout na to, aby děti byly připravené na budoucí školní docházku. S předškolní docházkou je především problém s neexistencí školek v sociálně vyloučených oblastech. Jak již bylo řečeno, děti z ghett nejsou často kvůli předsudkům do školek ani přijímány.

Výchova ve školkách naučí děti hygienickým návykům, pětiletý špunt si zvykne na dětský kolektiv a vytváří si sociální sociální vazby nutné po budoucí život. V tomto úhlu pohledu je předškolní docházka velmi důležitá, a to jak pro romské i neromské děti.

KDU-ČSL  nepřišla s ničím novým. O povinné předškolní docházce hovořilo v minulosti hned několik politických stran. Přinese povinnost lidovců něco nového? Je dostatek školek pro všechny pětileté děti? Lidovci požadují povinnou předškolní docházku pro všechny pětileté děti. Jsou lidovci populisté, nebo skutečně plánují zlepšení lidských práv v České republice?

Školský zákon již dnes říká, že poslední rok předškolní docházky je školka zdarma, ale sotva dvě pětiny romských dětí  ze sociálně znevýhodněných prostředí školku navštěvují. Řešení není v nějakém suchopárném stanovení odkdy je školka zdarma, či odkdy je školka povinná.

To řešení leží úplně někde jinde. Současná nízká návštěvnost školek romskými dětmi je zaviněna také neochotou školky přistoupit na speciální potřeby romských dětí. Jednou z takových speciálních potřeb je přijetí asistenta pedagoga. Ten pracuje s rodinou, pomáhá dítěti s přechodem z prostředí ghetta do prostředí školky, pomáhá s plánování volnočasových aktivit dítěte…..asistent pedagoga pomáhá k integraci dítěte ze sociálně či sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do běžných škol či školek.

Projekt Lidovců s povinnou předškolní docházkou bude správný, pokud bude počítat s uspokojování speciálních potřeb dětí ze sociálně slabých lokalit. Počítá KDU-ČSL také s asistenty pedagogů? V takové školce stačí jeden asistent na jednu třídu.