Víceprezident Světové romské organizace pro Rusko radí jak na Ukrajině předejít genocidě Romů

Situace na Ukrajině je velmi vážná. Lidská práva jsou v této zemi stále více porušována. Neonacistické bojůvky Pravého sektoru, mnohdy zastávající roli místních bezpečnostních složek, útočí na minority a podle některých zdrojů dochází po pádu Janukovyčova režimu k páchání trestných činů proti lidskosti a lidských práv. Homosexuálové, Romové, Židé a místní černoši jsou ve velmi vážném nebezpečí. Pravý sektor nedávno ve svém prohlášení uvedl, že bude ochraňovat a tolerovat minority, které se podílely na aktivní podpoře revoluce na Ukrajině.

Z toho logicky vyplývá, že ostatní neutrálně působící minority, či minority nepodílející se na revolučním dění mohou být “vítěznou” stranou pronásledovány a následně také trestány za “protirevoluční postoj”. Západ se s Evropskou unií zajímá pouze o Krym…..sleduje chování Ruska, aníž by si uvědomil, že tam za branami Nejvyšší národní rady Ukrajiny, za branami prezidentských paláců žijí velmi početné komunity minorit, jež by mohly být následně perzekuováni neonacisty a polofašizujícími uskupeními, mezi které patří například Pravý sektor, či antisemitská a rasismem prosáklá strana Svoboda.

Stále více se množí v chaosu zmítané zemi informace o nájezdech novodobých nacistů na romské osady, kdy příslušníci Pravého sektoru blokují přístupy do vesnic, zatímco ti ostatní páchají svou zvrhlou zábavu v právě nácky terorizované osadě. Lidé ze strachu utíkají ze svých domovů a vznikají tak první vnitřně vysídlení uprchlíci, o něž se Západ ani západní média prozatím nezajímají. Romové v zoufalství volají na policejní stanice o pomoc, ale ta nepřichází. Role policie převzali neonacističtí banderovci z Pravého sektoru nebo stejně antisemitsko-rasistická militaristická odnož opoziční strany Svoboda nazývaná Samobrana. Bylo by naivní očekávat pomoc před řáděním neonacistů právě od stejných neonacistů. Ukrajina je již od dob získání nezávislosti velmi silný nacionalistický stát, kde značná část obyvatelstva trpí xenofobními, antisemitskými, či jinými nesnášenlivými postoji vůči minoritám.

To se také odráží ve stavu lidských práv v této zemi. Romové zde žijí ve velmi nuzných podmínkách připomínajících éru středověku, kdy lidé z ukrajinských osad žijí v nedůstojných, naprosto nelidských podmínkách. Silně nacionalistická Ukrajina, nyní ovládaná banderovci a mnoha dalšími nacistickými polovojenskými jednotkami představuje pro Romy velmi vážné ohrožení, které by se bez jakýchkoli problémů mohlo přelít do velmi krvavé genocidy známé například z dob existence nacistického Německa.

Už proto je velmi důležité, aby se mezinárodní organizace obhajující lidská práva více zajímaly o dění na Ukrajině. Víceprezident Světové romské organizace pro Rusko, Pavel Limanskij, se rozhodl nemlčet a k celé situaci v současné Ukrajině na své facebookové zdi vydal prohlášení, ve kterém radí Romům jak se zachovat, aby se předešlo k následkům genocidy prováděné na romském obyvatelstvu. Limanskij si je zcela vědom, čemu minority musí čelit v rozvrácené Ukrajině.

Analýzou situace na Ukrajině došel k názoru, že se  po vstupu ruských vojsk na Krym stále více blíží okamžik přičlenění jihu Ukrajiny k Rusku. Taková událost, pokud k ní skutečně dojde, povede k eskalaci násilí, kdy Romové mohou být oběťmi genocidy, a to jak ze strany neonacistů z ukrajinské části sporu, tak ze strany ruských vojáků zasahujících na území Ukrajiny. Pavel Limanskij své poznatky v prohlášení opírá o dlouhodobá studia válečných konfliktů při rozpadu balkánských a kavkazských republik, kdy došlo také k masově prováděnému násilí a genocidě vůči tamní komunitě Romů.

Poskytovaná doporučení ukrajinským Romům jsou čistě prozaická:

  • ujistit všechny strany konfliktu o neutralitě Romů a jejich odepření účasti na bojových akcích, pokud se nejedná o ochranu celistvosti území, na němž Romové bezprostředně bydlí a žijí
  • Pokusit se opustit problémovou oblast konfliktu
  • Vytvořit si předem kopie dokumentů od nemovitostí a tyto kopie následně zaslat do informačních center nebo do sídel romských organizací

K čemu jsou tyto rady dobré? Rady víceprezidenta Světové romské organizace pro Rusko nezachrání Romům životy, dokonce jim nezajistí ani život v bezpečí. Tyto rady jsou spíše určeny až pro etapu návratu do míst svého bydliště, do míst svých domů…..pomocí kopií dokumentů mohou těžce zkoušení představitelé romské komunity prokázat, že ten či onen dům nebo pozemek byl v jeho vlastnictví. Ovšem ve slovech Pavla Limanskijho není ani náznak dobrých slov co dělat, pokud dům, vetchá chatrč, bude srovnaná se zemí a na místě bude například stát obydlí některého z “bojovníků nacionální revoluce”, jež pozemek, případně budovu dostal od Pravého sektoru darem…..je vysoce nepravděpodobné, že by taková osoba nabytý majetek jen tak dobrovolně vrátila původnímu majiteli zpět.

Rada víceprezidenta Mezinárodní romské organizace pro Rusko směřuje také k organizacím Romů na Ukrajině, sděluje co by měly příslušné organizace dělat, aby předešly hrozbě genocidy:

  • organizace Romů musí poslat otevřený dopis prezidentu Putinovi s žádostí o povolení pobytu Romů  na území Ruské federace během konfliktu
  • Mezinárodní romská unie musí apelovat na Evropskou unii s žádosti o udělení možnosti povolení pobytu každého Roma na území Evropské unie během konfliktu
  • Zástupce Mezinárodního romské unie by se měl odvolat ke generálnímu tajemníkovi OSN s žádostí, aby Organizace spojených národů zvážila ochranu míst obývaných Romy, případně, aby Organizace spojených národů zvážila provedení evakuace Romů z území ozbrojeného konfliktu
  • Ukrajinským Romům je také doporučováno kontaktovat romské organizace, kde by jednotliví Romové získali informace o příslušnosti k romskému etniku. Takové získané informace by posléze mohly Romovi pomoci při přechodu státních hranic, při vyřizování záležitotí na velvyslanectví, případně při hledání pomoci u jednotek OSN
  • Všichni ukrajinští Romové by se měli sjednotit, zapomenout na spory a spojit své úsilí vzájemné pomoci

Návrhy určené romským organizacím skutečně mohou efektivně předejít nebezpečí genocidy. Zároveň však mohou v očích neonacistické a extrémistické scény vyvolat vášně a násilí namířené vůči Romům na území Evropské unie. Zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině přichází v období globálního rozmachu nacionalismu a odporu k emigrantům. To je další komplikace, které musí Romové z Ukrajiny čelit.

Politici jsou navíc nakloněni prozatimní vládě složené z neonacistického a extrémistického tábora…..mnoho informací z Ukrajiny je kvůli politický a mocenským zájmům před diváky v mainstreamových médiích zamlčováno.

A v neposlední řadě vymaštění holohlavci zcela jistě nebudou souhlasit s umísťováním Romů z Ukrajiny na území Unie. V tomto případě je důležité, aby takové vášně extrémistů zcela náležitě postihovala policie a orgány státní správy jednotlivých členských států osmadvacítky.

limanskij
Pavel Limanskij, Zdroj: internet

Romové potřebují pomoc azylu, protože Ukrajina v rukou neonacistů, v rukou Pravého sektoru a dalších rasisticky zaměřených uskupení je velmi vážným nebezpečím nejen pro každého Roma, ale také pro každého Žida, černocha nebo homosexuála.