Ochrana hranic Schengenu nesmí být o vojácích a represi

Ochrana hranic Schengenského prostoru není o fašizaci společnosti, ubírání lidských práv, útocích na náboženská vyznání, nebo zavádění žiletkových plotů v oblastech s častou migrací osob. Ve své podstatě musí být ochrana hranic Evropské unie balíčkem několika opatření, ve kterých musí nutně dojít k posílení legality a zrušení současných pravidel obsažených v Dublinské dohodě. 

Mnozí lidé propadají středověkým představám o tom, jak se mají střežit hranice. Myslí si, že když se nasadí armáda, policie, ploty, restrikce, vodní děla, gumové projektily do zbraní….. tak se vyřeší všechno jednou provždy. Nacionalističtí blogeři mají radost a s nimi také představitelé krajně politických směrů, protože díky nic neřešícím nápadům mohou celospolečensky růst a oslovovat stále větší segment potencionálních zájemců.

Xenofobní novináři na Primě nebo na Nově ukazují žiletkové ploty a upozorňují na to, že nejsou vysoké čtyři metry a dokonce existují místa, kde nebezpečná překážka vůbec není…….. “ta Budapešť není zas tak rasistická a extrémistická……jak to jen mohlo někoho napadnout….to se jen Orbán snaží zabránit drancování Evropy”……z hlasu reportérů je patrný příklon k radikalismu…..ve večerních hodinách se do obýváků dostává žlučovitá představa o humanismu, kdy nacionalismus společně s kulturním šovinismem zažívá nebývalé radovánky.

Zase se jednou podařilo přesvědčit neinformovaného čecháčka o tom, že je správné dělit všechny ostatní na ty s vysokou evropskou kulturou a poté ty ostatní, před kterými bychom se měli mít na pozoru. Přesně takovýmto způsobem dochází k fašizaci a dehumanizaci společnosti. Významným pomocníkem zůstávají média…..

Žádný politik veřejně nikomu nesdělil co se skrývá pod pojmem vyšší ochrana Schengenského prostoru.

[quote_center]Kontroly na hranicích představují jen malou část, jež nesmí ponižovat humanismus, ani doposud platná pravidla Evropské unie.[/quote_center]

Lidé se nesmí přeměnit v neznámá čísla, protože jedině tak se otevírá cesta k plánům, které by nikdy neměly spatřit světlo světa. Ochrana Schengenského prostoru a společných hranic není primárně o vojácích, armádě…….jen blázen by si mohl myslet, že 2 500 vojáků by na pomezí České republiky skutečně dokázalo ochránit hranici před kýmkoli. A je třeba tu hypotetickou hranici před někým ochraňovat?

[quote_center]Tím, že umístíme na hranicích každého členského státu Unie vojáky, policisty, nebo státem najaté pracovníky soukromých bezpečnostních agentur, pouze dáváme jako společnost najevo neúctu k mezinárodnímu právu, lidským právům i člověku jako takovému.[/quote_center]

Každý stát kdekoli na této planetě je povinen poskytnout azyl osobám prchajícím před válečným nebezpečím nebo pronásledováním. Takové migraci obyvatel nesmí nikdo bránit. Pokud přesto dochází k zabránění migrace uprchlíků, je tím porušováno mezinárodní právo a OSN by měla okamžitě požadovat, aby dotyčný narušitel mezinárodních norem sjednal nápravu.

Jak již bylo v článku několikrát řečeno a naznačováno, ochrana Schengenského prostoru musí být zabezpečena především legislativní cestou, kdy by mělo přestat praktikování Dublinských dohod, Rada Evropy by měla přednést legislativní návrhy na společnou azylovou politiku, ve které by se s uprchlíkem nebo migrantem zacházelo napříč Unie stejně. Není možné, aby docházelo v některých členských státech ke kriminalizaci práva na azyl, zatímco v jiné k tak vážnému zásahu do práv lidí v nouzi nedochází. Typickým příkladem by mohlo sloužit Česko, které přicházející uprchlíky zavírá a ještě k tomu za nedobrovolně strávený čas obírá lidi v nouzi o našetřené peníze, které mají uprchlíci často u sebe.

Taková praxe je neobhajitelná a průměrnému člověku s troškou rozumu v hlavě připomíná časy druhé republiky, kdy tehdejší vláda dokonce měla v plánu platit Čechům ze Sudet, aby zůstali tam, kde doposud žili. Politická reprezentace se tenkrát zachovala nehumánně, stejně, jako se nehumánně chová současná vláda Bohuslava Sobotky.

Je třeba zastavit fašizaci evropského prostoru, protože takové jednání je nejen iracionální, ale také zpátečnické a napomáhá xenofobům k lepšímu životu. Pro ochranu svobody slova a svobody obecně je třeba striktně dodržovat legislativu českou i tu evropskou. Není možné aby docházelo k veřejnému napadání islámu, judaismu, křesťanství, nebo jakéhokoli jiného náboženství. Není možné, aby v prostorách poslanecké sněmovny přicházeli rasisté s prapory nenávisti a ty jim byly ponechány a nikoli zabaveny policisty jako nezákonný projev útočící na náboženské vyznání druhých.

[quote_center]Tyto projevy fašizace a extrémizace prostředí mají také přímý vliv na problematiku ochrany Schengenského prostoru, protože jedině v demokratické společnosti dbající na demokratické principy, je možné praktikovat taková legislativní opatření, jež by byla v souladu s humanismem, evropskou i mezinárodní legislativou.[/quote_center]

Ochrana hranic Schengenského prostoru musí být založena na:
  • alternativním nahrazením Dublinské dohody něčím méně nehumánním, kdy nedochází k zásahu do základních práv uprchlíka a ponižování lidských práv
  • posílení možností legální migrace po Unii,
  • jednotném azylovém systému napříč států osmadvacítky,
  • posílení postihů za porušování základních lidských práv v jednotlivých členských státech Unie,
  • lepší promyšlenosti a jednotném postupu při aplikování protiteroristické politiky, kdy Evropská unie musí předem počítat v případě podpory vojenské intervence v zahraničí s vyšším počtem žadatelů o azyl
  • co největším množství bezpečných cest do Evropy pro uprchlíky, imigranty.
  • aktivní politice v oblastech, odkud přichází nejvíce žadatelů o azyl. To samo představuje  vytváření rozvojových programů,  spolupráci s neziskovými organizacemi a jejich podporu,
  • prosazování zahraniční evropské politiky odmítající  tyranské režimy, případně  by ochrana Schengenu měla být založena také na alternativních programech, s pomocí kterých by docházelo k otupování tyranských režimů jako je například ten v Eritreji

Nejednotný migrační systém je nepřívětivý k lidským právům. Dokonce je nepřívětivý ke zdravotně postiženým z členských států Unie. Ve věci migrace by mělo dojít k narovnání podmínek, protože diskriminovaní nejsou “jenom” uprchlíci z válkou zničených krajin, ale také například handicapovaní z Evropské unie.

Totalitarismus v jednotlivých státech světa by neměl být striktně posuzován podle předem připravených seznamů, protože je zde velmi velké riziko, že bude na jednotlivé státy pohlíženo z pohledu ekonomického a státních zájmu, a nikoli z pohledu humanistického a lidskoprávního. Jako příklad by mohla sloužit Kanada, kde formálně existuje seznam bezpečných zemí. Žadatelé o azyl jsou zprvu posuzováni podle toho, z jaké krajiny pocházejí a teprve poté se bere ohled na individuální osud žadatele. Česko je na tomto seznamu v sekci bezpečných zemí, i když zde zcela prokazatelně dochází k diskriminaci Romů.

[quote_center]Pokud chce Evropská unie vytvářet seznamy bezpečných zemí, mělo by k jejich vytváření docházet za spolupráce místních i mezinárodních nevládních lidskoprávních organizací[/quote_center]

Jedině tak bude zajištěna co největší objektivnost, kdy by mohla zvítězit lidskost nad politikařením a potřebami vlád obchodovat s režimy, ve kterých dochází k etnickým čistkám nebo pronásledování lidí s odlišným názorem na státní politiku.

Ochranu Schengenu není možné plánovat jako válku, nebo střet nacionálně – kulturních šovinismů. Problematiku je třeba vnímat v širším kontextu. protože jedině tak je možné přinést řešení, které nebude v rozporu s demokracií, lidskými právy a humanismem. Možná by nebylo od věci změnit legislativu pro posuzování dokladů, protože dík ní dochází k porušování práva na azyl. Itálie neuznává irácké občanky, Francie doklady z Demokratické republiky Kongo………proč jsou uprchlíci těchto zemí díky neuznání dokladů postaveni do nevýhodného postavení?

…….a je vůbec třeba, aby uprchlík měl doklady? Mnoho Čechoslováků prchalo ze států bez dokladů a přesto byli přijati……prvotní by měl být jedinec a nikoli doklady…….i v tomto by se měla změnit budoucí legislativa. Odstraněna by měla být dehonestace žadatele o azyl, kdy záleží pouze na imigračním pracovníkovi, zda uvěří uprchlíkovi příběh o pronásledování.

Evropská unie musí posílit humanismus i spolupráci mezi neziskovými organizacemi, jinak není možné zavádět dlouhodobá opatření na ochranu Schengenu.