Čecháčkovští neofašisté jsou velmi podobní Henleinovým pochopům

Čeští fašisté měli odvěký problém s parlamentním systémem. Ve jménu katolického i nacionalistického konzervativismu radikálové usilovali o destrukci všeho, co je spojeno s demokracií. Nasazovali ďáblovu hlavu parlamentářům, zatímco sami zapomínali na své velmi vážné prohřešky. Viníky všeho špatného v soukromém, ale i pracovním životě zůstali v očích čecháčkovského fašisty představitelé minorit. 

I proto se organizovala nejrůznější shromáždění a docházelo k sepisování manifestů požadujících zřeknutí se víry, stylu života i příslušnosti k etnickému původu. Žid nesměl být židem a Rom byl předem zatracený jako krysa v zapadlé uličce. Noviny, včetně těch stranických, zaplavovaly pohádky o tom, jak Žid znesvětil hostie, nebo jak nechutný Žid znásilnil kyprou Češku za bílého dne přímo v prostorách městského parku. Zvěsti nejrůznějšího kalibru dodávaly svědectví o špatnosti judaismu, zatímco na vedlejší stránce se vyjímal srdceryvný příběh o “cikánech” majících na svědomí ztrátu všech slípek na vsi.

Česká fašistická obec, zastupovaná nejrůznějšími subjekty, ukazovala světu ohavný obraz čecháčka, na jehož umění současní radikálové tak mile rádi navazují. Jen fašistu ukrývají za vlastencem, nacionálem, krajně pravicovým človíčkem, protože druhá světová válka, především Benito Mussolini, ideu fašismu poničil na věky věků. Místo fašistických červenobílých ratolestí si fašisté dneška osvojují blanické rytíře a pohrávají si na novodobé obroditele ztraceného národa. Všeslovanská vzájemnost počínající láskou k Putinovi nedá spát myšlenkám velkého Československa, kvůli kterému se extrémisté oblékají do khaki uniforem a v Reportérech ČT vyhrožují zákonotárcům trestem smrti.

Rakouský ekonom a filosof Othmar Spann by z čecháčkovských fašistů měl velkou radost. Teorie stavovského státu tvořeného vyššími a nižšími hospodářskými stavy, vedeného duchovní elitou dostává opět své místo na slunci. Ze Spannových teorií čerpal turnery zocelený Henlein, stejně jako nyní z jisté části ze stejné ideologie čerpají čecháčkovští neofašisté. Oblečou si krutopřísnou zbroj středověkých rytířů, aby jako novodobí křižáci přispěli k obnově univerzální katolické středověké říše, v níž každý nekatolík, pletí nebílý a neheterosexuálně orientovaný jedinec nemá co pohledávat.

Henleinovi členové Svazu kamarádů se považovali za duchovní předvoj mravní síly, předem předurčený k manipulacím s osudy německé minority uprostřed nepřátelského prostředí. Podobně na tom jsou čeští neofašisté. Považují sami sebe za duchovní předvoj, jakousi mravní sílu, jež z moci Boží dostala do vínku manipulovat s osudy českého národa. Kvůli tomu si osvojují báje, a dokonce vylepšují národní prapory přesně tak, aby odpovídaly ideálům neofašismu. Dvoubarevné pruhy dostávají do středu lvíčka, protože současná vlajka ze začátku státu je pro radíkálovy choutky naprosto nevyhovující. Z tohoto úhlu pohledu jsou čeští neofašisté velmi podobní sudetským Henleinovcům.

Programovými rysy Henleinovců byly antiindividualismus,  antiliberalismus, antikapitalismus………stejné ideály převzali čeští fašisté a stejné ideály vyznávají současní neofašisté společně s nacionálními bolševiky. Stařická víra sudetských nacistů o nadstranickém národním společenství je rovněž společným ideálem současných českých neofašistů. Společný stát slovanů bez jakýchkoli jiných etnik je velkým přáním a nekonečným snem “vlasteneckých” spolků současnosti.

Henlein ve svých veřejných vystoupeních verbálně odmítal pěstování vlastních stranických zájmů a prosazoval “zájmy” národního celku nad potřebou jednotlivých skupin . Jedinec neznamenal nic, protože existence masy lidí ovládaná vůdci je tu pro myšlení i provádění politických cílů. Sudetoněmecká vlastenecká fronta dokázala sdružit příslušníky různých sociálních vrstev i zastánce různých ideových směrů………středobodem bylo němectví, rasová nenávist a sjednocení německé minority v Československu. Byl známý nepřítel i rušící jevy, jež zabraňovaly růstu německé minority v prostředí slovamů………

I v tomto ohledu se čeští neofašisté podobají Henleinovcům. V zájmu spojit se s kýmkoli, kdo má stejné názory v klíčových otázkách, čeští neofašisté z jednotlivých spolků a seskupení odmítají prosazování vlastních stranických zájmů……..tedy až do okamžiku, kdy stále převažuje společný cíl nad ekonomickými a egoistickými sny o prvenství a jedinečném místě na slunci. Neofašisté chtějí posílit postavení Čechů v nepřátelském prostředí Evropské unie, a tak, podobně jako Henleinovci, vytvářejí z národní identity element, na jehož základě dochází ke sjednocování extrémistické scény.

Fašistickokatolický teoretik první republiky, Jan Scheinost, stavěl český fašismus na katolickém základě……..i v tom je neofašismus současníků naprosto stejný. Jen nikdo prozatím nedává předsedovi vlády do rukou “Nástin stavovské ústavy”…….i když i zde se pokoušeli neofašistické kruhy podsouvat své návrhy do rukou demokraticky zvolených zástupců………..
 
Chování čecháčkovských neofašistů, jejich činnost, a dokonce i cíle jsou velmi podobné sudetským Henleinovcům. Dokonce oba dva velmi často gestikulují skrze desetiletí o zkáze svých nepřátel i nutnosti ochraňovat všechno křesťanské před židovským a nově také muslimským. Stát by neměl opakovat chyby z první republiky a měl by vůči neofašistickým uskupením okamžitě zasáhnout.