Promluva papeže v mešitě, Bangui – Středoafrická republika

Papežova slova jsou přesně tím, co současný svět potřebuje. Nejvyšší představitel Vatikánu se rozhodl podpořit velmi dobrou věc. A sice, že muslimové a křesťané jsou bratry a sestrami, jež by se měli poznávat a jež by měli navzájem pomáhat jeden druhému v mnohy velmi těžkém životě. Středoafrická návštěva mešity nepřímo odkazuje na Medínskou ústavu, kdy do muslimské Ummy patřili nejen muslimové, ale také židé, křesťané, nevěřící a nikdo z nich nebyl ponižován, rasisticky napadán nebo jakkoli znevýhodňován. Příchod papeže do mešity je vstřícné gesto. Akt míru, který válkou vydrancovaný stát potřebuje nejvíce. 

Kdy jindy poukazovat na pravou podstatu islámu a křesťanství, když ne v období celosvětové hysterie plné nepravdivých slov namířených hlavně proti všem vyznavačům Koránu. Lidé by měli zůstat sjednoceni v boji proti nespravedlnosti, extrémismu i nenávisti, jež se na nás hrne. Bangui se na jeden den stalo duchovním místem, kdy představitel římskokatolické církve sloužil mši v mešitě a muslimové zase navštívili mši vedenou v katolické katedrále.

Slova papeže pronesena v hlavním městě Středoafrické republiky by nikdy neměla být zapomenuta, protože přinášejí to, co nejvíce současnému světu chybí: porozumění a manifestaci skutečné podoby křesťanství takového, jaké by mělo být.

Promluva papeže v mešitě, Bangui – Středoafrická republika:

Drazí přátelé a věřící muslimové,
jsem velice rád, že se s vámi setkávám a děkuji vám za vaše vřelé přijetí. Děkuji zvláště imámovi Tidianimu Moussa Naibi za jeho laskavá slova na uvítanou. Moje pastorační návštěva ve Středoafrické republice by nebyla úplná, kdyby nezahrnovala také toto setkání s muslimskou obcí.
Křesťané a muslimové jsou bratři. Musíme se proto za bratry považovat a jako takoví se k sobě také chovat. Víme dobře, že poslední události a násilí, které otřáslo vaší zemí, nebylo založeno na primárně náboženských důvodech. Kdo říká, že věří v Boha, musí být také mužem či ženou pokoje. Křesťané, muslimové i vyznavači tradičních náboženství žili společně v pokoji po mnoho let. Musíme tedy zůstat sjednocení, aby ustaly všechny činy, které z jedné či druhé strany znetvořují Boží tvář a jejichž cílem je prosazovat všemi možnými prostředky partikulární zájmy na úkor obecného dobra. Vyslovme společně „ne“ nenávisti, „ne“ pomstě, „ne“ násilí, zejména tomu, které je pácháno ve jménu náboženství nebo Boha, Bůh je pokoj.

Křesťanští i muslimští představitelé chtějí v těchto dramatických dobách být na výši nynějších výzev. Významně se zasadili o obnovu harmonie bratrství mezi všemi. Chtěl bych je ujistit, že jsem jim vděčný a vážím si jich. A můžeme připomenout také četné skutky solidarity, které prokázali křesťané i muslimové svým krajanům odlišného náboženského vyznání, když je přijímali a hájili během této poslední krize ve vaší zemi, ale také v jiných částech světa.

Nelze než si přát, aby z příštího celonárodního jednání vzešli představitelé, kteří budou umět Středoafričany sjednotit a stanou se tak spíše symboly jednoty národa než představiteli jedné frakce. Z hloubi vás chci povzbudit, abyste ze svojí země činili útulný domov pro všechny své děti bez rozdílu etnika, politické či náboženské příslušnosti. Středoafrická republika ležící v srdci Afriky tak díky spolupráci všech svých dětí bude moci v tomto smyslu dát podnět celému kontinentu. Bude jej moci kladně ovlivňovat a pomáhat hasit existující ohniska napětí, která Afričanům brání mít užitek z pokroku, který si zasluhují a na který mají právo.

Drazí přátelé, drazí bratři, vyzývám vás, abyste usilovali modlitbou i prací o smíření, bratrství a solidaritu mezi všemi a nezapomínali přitom na ty, kteří v těchto událostech vytrpěli nejvíce.
Bůh vám žehnej a ochraňuj vás!
Salam alejkum!