Z Řádu strážců koruny a meče do extrémistického a Slámou podporovaného Řádu národa

Řád strážčů koruny a meče svou počáteční činnost zaměřil na sociální sítě. Podobal se sektě a dokonce jeho jednotliví činovníci v děvu připomínající sektářství často chodili. Nacionálními plky doprovázenými xenofobními hříčkami na nic než národ získávali Strážci koruny meče na Facebooku náležitou podporu. 

Lidé sdíleli obrázky s nejrůznějšími hesly a prohlášeními, zatímco v pozadí na uživatele sociálních sítí vyskakovalo nebezpečí krvelačného ultranacionalismu. Věrnost za věrnost, nový pozdrav řádových extrémistů nabíral na obrátkách. Neoficiální spolek plný insignií, křesťanství, obrázků propagujících extémismus i bezbřehou nenávist vůči minoritám sbíral tisíce fanoušků. Dokonce mezi nimi byli někteří Romové, kterým nevadilo provolávání Čechy Čechům s odporem vůči lidským právům menšin

Ashampoo_Snap_2016.02.07_14h30m21s_004_

Kdyby tehdy v roce 2013 existovalo protimuslimské šílenství, zcela jistě by mezi výtvarnými variacemi řádových nacionálů nechyběla moudra o blanických rytířích ochotných za Krista ztratit i svůj vlastní život.

 

Období přeplněné islamofobií přichází mnohem později, kdy se neoficiální spolek přemění v politické hnutí. To bychom ale předbíhali v celém příběhu. Prozatím se nacházíme v období přibližně před dvěma roky, kdy se příslušníci sektářů netajili tím, že vyznávají pouze pracující, zatímco ty ostatní považují za naprosto postradatelné, proti kterým se na sociálních sítích vytvářejí chytlavé grafické koláže, jež zájemci mohli shlédnout na mnoha krajně pravicových facebookových skupinách nebo stránkách.

Základním stavebním kamenem bylo uctívání kultu husitství napojené na “značkování” svých členů pomocí podřadné bižuterie připomínající černý říšský kříž. Poprvé

Dokonce nechyběl ani řádový prsten. K jeho získání musel zájemce splňovatnásledující podmínky:

“propagovat Řád a jeho myšlenky na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že současná komunikace společnosti probíhá především na sociálních sítích, podporovatel nebo příznivec Řádu umístí co nejdříve řádový kříž do úvodní fotografie svého fb a bude sdílet texty z fb Řádu s označením “Sdělení Řádu” na svém fb a to vše na období do parlamentních voleb. Řádovou insignii si osobně převezme na Řádové akci, které se zúčastní. Tyto setkání budou uspořádané v jednotlivých regionech. “Kdo za námi nepřijde, ten si nás nezaslouží”

Velmistr nacionalistů, hrajících si na nové náboženství, 1. července 2013 vydal prohlášení, v němž svým přívržencům oznamoval choutky po politické kariéře

Ashampoo_Snap_2016.02.07_17h23m44s_006_

Řád strážců koruny a meče před zahájením politické činnosti žádal v květnu 2014 na Ministerstvu kultury registraci jako nová církev v Česku. Lidé hlásící se ke svobodnému zednářství i katolictví zároveň považovali přerod v uznávanou církev za projev větší letimizace sektářů ve společnosti. Tehdy se dokonce velmistr řádu Josef Zickler netajil náboženskými ambicemi, mezi které patřilo zřízení dvou modliteben na Karlovarsku a Mladoboleslavsku. Ministerstvo tenkrát podanou žádost zamítlo. Důvodem byly pochybnosti o tom, zda je řád církví nebo náboženskou společností.

Velmistři Řádu koruny a meče

Strážci koruny a meče jsou velmi uzavřenou společností rozdělenou na tři části, kdy první řád je neveřejný, druhý řád je ženský a ten třetí řád, symbolizovaný známou facebookovou stránkou je určený k veřejné prezentaci myšlenek organizátorů:

První řád Řádu: je řídicí strukturou celé společnosti, kde jsou soustředěny veškeré řídící, kontrolní a komunikační subjekty společnosti. Zde jsou připravovány veškeré projekty společnosti. Do této struktury společnosti mohou vstoupit muži i ženy, kteří splnili dané podmínky pro vstup, kterými jsou věk, vzdělaní, morální čistota, život a skutky odpovídající základním principům Řádu – rodina, práce, národ.

Podmínkou vstupu do Řádu je, že žadatel o vstup musí splnit veškeré základní podmínky beze zbytku:

– Splnil veškeré podmínky pro přijetí do Druhého nebo Třetího řádu Řádu.
– Věk nejméně 30 let.
– Doporučí nejméně tři stávající členové společnosti.
– Splní ve zkušební době dílo jemu uložené.
– V době přijetí pracuje, je bez dluhů vůči státu, není proti němu vedeno trestní nebo exekuční řízení.
– V době přijímání má složený tři předepsané zkoušky osvědčující jeho znalosti nutné k životu ve společnosti a šíření idejí a cílů společnosti.
– Za vlastní prostředky si pořídil předepsané ornátu a insignie.
– V Řádu, který má určený nepřekročitelný počet bratrů a sester je pro něj volná pozice.
– Byl nejméně po dobu 36 měsíců bratrem nebo sestrou Druhého řádu Řádu, respektive Třetího řádu Řádu.

Výjimku z těchto podmínek pro výjimečné osobnosti nebo osoby, které učinily výjimečné činy, může udělit pouze Velmistr Řádu.

Druhý řád Řádu: je strukturou společnosti, která je určena pro ženskou část společnosti se zaměřením na sebevzdělání, vzdělávání, spolkovou činnost jak veřejného tak neveřejného charakteru, realizaci řádových projektů. Do této struktury mohou vstoupit všechny ženy, které splňují podmínky vstupu do společnosti.

Třetí řád Řádu: je strukturou společnosti, která je určena pro mužskou část společnosti se zaměřením na sebevzdělání, vzdělávání, spolkovou činnost jak veřejného tak neveřejného charakteru, realizaci řádových projektů. Do této struktury mohou vstoupit všichni muži, kteří splňují podmínky vstupu do společnosti.

Bratrem nebo sestrou ve společnosti, tedy členem Druhé řádu Řádu, nebo Třetího řádu Řádu se může stát: 

– Muž nebo žena, starší 18 let.
– Žijící trvale na územních celcích Čech, Moravy a Slezska.
– Bez ohledu na politickou příslušnost.
– Bez ohledu na dosavadní vyznání, kdy musí nevyhnutelně slibem přistoupit k základním kořenům náboženství společnosti a sám se s tímto přistoupením vnitřně vyrovnat v rámci svého dosavadního vyznání nebo ateismu. Základními kořeny předmětné společnosti, ke kterým je nutné přistoupit jsou tyto myšlenky:

  • Kostel není domem Páně, ale nejstarší komunikační centrum.
  • Bůh není Stvořitel všeho, je pouze představitelem určité Víry.
  • Základem všeho je rodina, dílo člověka tedy jeho práce, vlastní národ, světlo a všemocná příroda.

– Složil zkoušku osvědčující jeho znalost náboženství, idejí, vizí a společenského kodexu společnosti.

Radikálové v hábitech se netajili a doposud se netají s extrémistickými postoji. Velmistr Řádu dokonce otevřeně prohlašoval: “Jsme konzervativní nacionalisté. Našimi zásadami jsou vlastenectví, rodina, tradice a historie

Své politické angažmá jako hnutí řád zahájil ovládnutím a následně také přeměnou bezvýznamného spolku VIZE 2014. Předseda hábitářů, Josef Zickler, se nezdržoval zakládáním něčeho nového. Prostě využil to, co bylo k mání. Vznik samotné VIZE 2014 je velmi zajímavý. Historie tohoto spolku sahá do roku 2012, kdy Karolína Peake jako “neohrožená bojovnice proti korupci” odešla z Věcí veřejných, aby následně založila médii přetřásaný projekt LIDEM – liberální demokraté. Na třetím celorepublikovém sněmu konaném 15. února 2014 strana LIDEM rozhodla o změně svého názvu na VIZE 2014 a zvolila nové vedení, aby se na konci května 2015 za přispění Josefa Zicklera přeměnila na Řád národa

Ashampoo_Snap_2016.02.07_17h16m16s_005_

Přejmenované politické hnutí nabízí nacionální konzervativismus, který se vyznačuje odporem k multikulturalismu, uprchlíkům, sociálnímu systému i nenávistí k lidským právům a menšinám. V nacionálním konzervativismu je vytvářena idea “Nic než národ”, jež sama o sobě považuje Evropskou unii, nebo NATO za něco naprosto nepřijatelného a pro nacionalistu nebezpečného. V ekonomické rovině jsou upřednostňovány ultralibertariánské postoje, kdy co nejtenší stát s dobrovolným přerozdělováním daní představuje pro nacionálního konzervativce doslova ráj na zemi. Ideová blízkost s klerofašismem a libertariánskými teoriemi přibližuje příslušníky nacionálního konzervativismu takovým politickým subjektům jako jsou Machovi Svobodní občané, nebo klerofašistické hnutí D.O.S.T. tolik blízké bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. Upřednostňování křesťanství před vším ostatním a ideová setrvání na základních církevních dogmatech vytvářejí z nacionálních konzervativců potencionální partnery islamofobních subjektů, jakými by mohl být  Slámův “motospolek blanických rytířů”.

Ostatně, Jiří Sláma je také součástí realizačního týmu politického hnutí Řádu národa

Ashampoo_Snap_2016.02.07_18h11m26s_007_

Vraťme se na okamžik k osobě předsedy Řádu národa a velmistra Řádu strážčů koruny a meče Josefu Zicklerovi:

Vykládá se o něm všechno možné a je složité tvrdit, že to, či ono je pravda nebo nehorázná lež. Někdo říká, že se jedná o vůdce gangu násilníků, jiní tvrdí, že Zickler je představitel ruské mafie, který má v politice dlouhé prsty……..jisté však je, že Josef Zickler pochází ze Sokolova. Dlouhá léta se zabýval podnikáním a jeho posledním podnikatelským počinem je obchodní společnost Globál Union s. r. o., kde je nejvrchnější velekněz jedním ze čtyř společníků ve firmě. Zajímavá je činnost, na kterou je výše jmenovaná organizace zaregistrovaná. V prvé řadě se jedná o ostrahu majetku a osob následovaná poskytováním tělovýchovných a sportovních služeb v rámci fitnes.

Podstatnou část Zicklerova života představuje služba u SNB a později také u Policie České republiky, ze které předseda Řádu národa odešel v roce 1994. Od roku 1992 Zickler v rámci policie pracoval na Odboru tělesné přípravy a sportu Ministerstva vnitra ČR. V období komunismu se prý nebál vyšetřovat komunistické pohlaváry místních okresních a krajských výborů, a proto byl režimem osobou méně pohodlnou.  V civilu po svém pokračoval v tom, co dělal celý život. S pomocí svého týmu prováděl na přání akcionářů šetření, zda ze společnosti neunikají informace a nedochází k obohacování managementů na úkor majitelů. Díky tomu za dvacet let činnosti získal Zickler mnoho kontaktů nejen mezi byznismeny, ale také mezi politickou honorací. Někteří lidé dokonce říkají, že velmistr má velmi blízké vztahy s Andrejem Babišem. Zda je to pravda, či nikoli, to je složité posoudit.

Prvním místopředsedou v politickém hnutí Řádu národa je spoluzakladatel Strany soukromíků ČR Aleš Hemer. V únoru minulého roku inicioval vznik strany VIZE 2014, jejímž se stal předsedou. S Alešem Hemerem přichází kontinuita bývalého ukazující na politiku ultranacionalismu. Dalšími lidmi ve vedení jsou Ing. František JochmanMiloslav Janíček, nebo Roman Urbánek.

Politika Řádu národa přímo odpovídá výše uvedené obecné specifikace nacionálního konzervatismu. Politické názory jsou patrné z článků předsedy Zicklera v Parlamentních listech, jež daly radikálovi k projevení svých názorů příležitost.

Politické hnutí, jež vzniklo na konci května minulého roku, své vize sepsalo do sedmnácti bodového seznamu, ve kterém ve zkratce sděluje veřejnosti to, čeho by novodobí “politici” chtěli dosáhnout. Větou “Nebudeme menšinám poskytovat zvláštní výsady nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám bez ohledu na to, jak hlasitě křičí „DISKRIMINACE „” nové politické hnutí prakticky bez obtíží nepřímo naznačuje, že mu rasismus až tak moc vadit nebude. Sociální politika Řádu národa nemá rovněž problémy s destabilizací situace v zemi a v podstatě není proti zhoršení stavu menšin v Česku. Následující věta obsažená ve třetím bodu politických vizí to alkespoň dokazuje: “Rovnoprávný stav v sociální oblasti nastane okamžitým zastavením integračních programů pro začlenění menšin do společnosti” Nelze hovořit o rovném postavení lidí  a zároveň odmítat jakékoli integrační programy, které napomáhají nejen minoritám, ale také zdravotně postiženým. 

Řád národa cílí svou politiku takzvaně do ulice……tedy těm, co přijímají populismus a zároveň nejsou příliš vzdělaní. Proto větou: “V rámci výkonu trestu musí být odsouzení povinni pracovat. Stát musí v rámci svých manažerských činností zabezpečit odsouzeným práci, a to tak, aby svou prací pokryli náklady na svůj výkon trestu” sice hrají na strunu ultranacionalistům, rasistům a čecháčkovským neumětelům, ale zároveň popírají smysl demokracie, kde nikdo nikomu nemůže nařizovat, aby pracoval. Líbivými slovy Řád národa útočí na základní lidská práva, protože mu to velí politika nacionalismu, pro niž se jednotliví činovníci rozhodli udělat co nejvíce. V sedmém bodu svých iluzí a nereálných plánů dokonce politické hnutí vyzývá k militarizaci společnosti, kde “Musí být obnoven alespoň šestiměsíční povinný branný výcvik občanů. Je nutné vychovat zejména mladou generaci k tomu, aby opět pochopila, že obrana svých blízkých, rodiny a své vlasti je její nejčestnější povinnost.”……..jinými slovy, Řád národa není proti zakládání domobran a volí vytvoření velké pevnosti, kde každý musí půl roku podstupovat polovojenský dril. 

Ve vzduchu tak trochu visí policejní stát, kde by příslušníci Řádu národa bez potíží kriminalizovali i ten nejmenší přestupek bez ohledu na přeplněnost vězení. V představách krajně pravicových radikálů mizí pojmy jako evropský prostor, nebo globální trhy. Populisticky je vše směřované na české výrobky, české obchodní firmy, aniž by si tvůrci sedmnáctibodového manuálu rozpomněli na mezinárodní závazky, kterých je Česká republika povinna. Ochrana lidských práv v článku popisovaného politického seskupení je doslova selankou bezpráví, kde všichni musejí dodržovat místní kulturu se zvyky a jakékoli odchylky nejsou možné. Extrémisté nechtějí poskytovat menšinám jakékoli výjimky…….inu, proč by také měli, když ještě v odbobí sektářského spolku vyznávali pouze křesťanství, jež účelově spojili s národem i jeho zvyky. Daňový systém si bývalí “pánbíčkáři” představují pouze s jednou sazbou daně jak pro bohaté, tak chudé. Nemusíme chodit daleko, abychom přišli na to, že takový systém napomáhá především bohatým.

Politika Řádu národa je velmi blízká s ostrým a nenávistným tónem Úsvitu – národní koalice. Několik týdnů předtím vzduchem povalovaly zvěsti o spolupráci Zicklera s Lidinským na společné kandidátce do krajských, senátních, ale také sněmovních voleb. Jednání údajně dospěla do bodu prakticky stoprocentní shody, kdyby nebylo ustanovení Martina Konvičky do role partajního superlídra. Josef Zickler se k celé věci vyjádřil takto:

“V zásadě mezi námi došlo ke shodě ve všech bodech stanov i programového prohlášení. Myslím, že nenastaly zásadní problémy věcného nebo názorového charakteru ani mezi mnou a předsedou poslaneckého klubu Úsvitu Markem Černochem. Nemohu ale v zásadě souhlasit s tím, že svoje lidi sloučím se subjektem, jehož superlídrem je člověk s rétorikou, jakou má pan KONVIČKA. Na tento svůj postoj jsem upozorňoval již při prvním vzájemném kontaktu s ÚSVITEM v měsíci srpnu letošního roku, kde kromě pana Zilvara byl přítomen i pan Lidinský.
Zastávám názor, že víru nelze striktně zakazovat, ono to prakticky ani nejde. Můžeme maximálně prosazovat zákaz praktikování jakéhokoli náboženství na území naší země, a to za předpokladu zadokumentování skutečnosti, že předmětné náboženství je v rozporu s právním řádem naší země, tedy paragrafem 5, zákona č.3/2002 Sb.”

Nesouhlas s Konvičkou a jeho ustanovením do role superlídra ovšem neznamená, že by Řád národa nebo jeho předseda neměl islamofobní předsudky. Ve svém článku z 12. prosince 2015 se Zicler projevil jako kovaný islamofob, jež své znalosti o islámu opírá o hoaxy a naprosté nepravdy, ve kterých mimo jiné píše: Pokud někdo učí na základní škole muslimské děti, je mu známo, že odmítají z důvodu náboženství dělat spoustu činností. Nesmí kreslit, vystřihovat, vybarvovat a modelovat nic, co má oči. Tedy lidi, zvířata, popřípadě pohádkové postavy. Nesmí zpívat, vytleskávat rytmus, tančit a zobrazovat nic, co souvisí s křesťanstvím, jako je třeba hvězda nebo zvonek. V podstatě každý den řeší vyučující problém, že takový žák něco nesmí vzhledem ke svému vyznání.“……v projevu autora se zobrazuje vědomostní neznalost označující děti s muslimským vyznáním za méně zdatné, než děti vyznání jiného.

Islamofobní názory Řádu národa jsou velmi blízké české krajně pravicové scéně, a proto také v realizačním týmu sedí Jiří Sláma známý například podporou hysterických Naštvaných matek. Kdyby nebylo Konvičky, Řád národa se svou členskou základnou by nyní zůstal “součástí” Lidinského Úsvitu – národní koalice.

Řád národa nemá nic proti nenávisti Konvičky……jak by také mohl, když má stejné názory. Řád národa pouze nesouhlasí s tónem a projevem, jakým se k veřejnosti vyjadřuje. Ostatně, věta: “Můžeme maximálně prosazovat zákaz praktikování jakéhokoli náboženství na území naší země, a to za předpokladu zadokumentování skutečnosti, že předmětné náboženství je v rozporu s právním řádem naší země” jasně říká, že zakazovat islám je možné, ale jen podle platných, anikoli účelově vytvářených zákonů. 

Subjekty, jako je Řád národa, jsou velmi nebezpečné, protože na sociálních sítích podsouvají nenávist jako běžnou formu smýšlení, s níž je možné rozvrátit demokracii i bezpečnost ve státě.