Kdyby si islamofob Wilders uvědomil, že Komenský byl odpůrce islamofobie, určitě by ho ve svých slovech nezmiňoval

Holandský islamofob Geert Wilders během svého projevu vytrhával z kontextu slova největších velikánů českého národa, jako byl například Palach, Masaryk, nebo v neposlední řadě Učitel národů Jan Amos Komenský. 

Zdroj: https://www.lidovky.cz/odpurce-islamu-wilders-argumentoval-myslenkami-masaryka-komenskeho-i-palacha-1yf-/zpravy-domov.aspx?c=A171216_190741_ln_domov_ele

Přítomní diváci v publiku řečníkovi tleskali, aniž by si uvědomili, kdo onen Jan Amos Komenský byl a jaký zastával věhlasný vzdělanec sedmnáctého století názor například na islám, speciálně na osmanské Turky, vůči kterým v době Komenského života panovala islamofobní mánie svalující vše špatné na ty “zákeřné muslimány” z dalekých krajin.

Průměrně vzdělaný historik, nebo človíček mající dějiny v malíčku se musel při projevu zahraničního extrémisty s blonďatou kšticí na hlavě doslova popadat za břicho. Radikál odmítající všechno muslimské zmiňuje ve svém proslovu někoho, kdo se ve věci pohledu na islám výrazně odlišoval od islamofobní noty sedmnáctého století.

Postoje Komenského k islámu nejprve vycházely ze středověkých stereotypů, dnes bychom řekli islamofobních nepravd, až s postupem času přešly do modernější podoby částečně také díky “tlaku” reformace a konfesionalismu, tzv. kalvinoturcismu kladoucího Mohammada do jedné roviny s papežem.

Jak již bylo řečeno, Jan Amos Komenský prosazoval koncepci kalvinoturcismu, který ve svém počátku v 15. století počítal s tím, že stejně muslimové přejdou ke křesťanství jako k předstupni Soudného dne.

Slavný český učenec především během svého uherského pobytu na území tehdejší Osmanské říše v Sedmihradech v padesátých letech 17. století v díle Lux in tenebris(Světlo v temnotách) zdůrazňoval vznik nové protihabsburské aliance. I proto zpočátku posílal mezi turecké vojáky své asistenty, kteří mezi Osmany měli šířit jakousi misijní činnost přesvědčující muslimy k přechodu na křesťanství. Tento krok se osmanskému velkovezírovi Ahmetu Köprülü nelíbil, a tak celý misijní pokus skončil nezdarem.

Pokus o pokřesťanštění osmanských Turků dostává významnou pomocnou ruku v mecenáších z Anglie a Holandska, kdy za přispění financí ze zahraničí dochází k překladu Bible do turečtiny. Ani tato fáze neskončila zdarem, protože jeden z dárců v roce 1666 zemřel, a tak k celému překladu nedošlo.

Jan Amos Komenský upozorňoval tureckého sultána na společné základy křesťanství, judaismu a islámu.

V letech 1663 -1664 český učenec mění své myšlenkové pochody a ve svém novém plánu otáčí a hodlá využít “tureckého sepětí” proti nadvládě Habsburků.

Jan Amos Komenský své úvahy o islámu staví především na myšlence rovnosti tří hlavních monoteistických náboženství a nutnosti vzájemné tolerance a mírového soužití

S tím by asi nesouhlasil jak Geert Wilders, tak zřejmě nikdo v zasedacím sálu Top hotelu v Praze, kde se 16. prosince 2017 uspořádala díky Tomiu Okamurovi konference krajně pravicových a hlavně islamofobních zástupců z deseti zemí Evropy. Tohle určitě holandský radikál nevěděl, protože jinak by nevzpomínal Komenského a přítomní hosté by určitě ve stoje netleskali a neskandovali by oslavná slova.

Komenského myšlení bylo velmi nadčasové a ve své podstatě se v určité vývojové rovině velmi podobalo dnešnímu humanistickému vnímání světa. Z určitého úhlu pohledu se učencův pohled na věc velmi významně odklání od kalvinoturcismu a dostává se na vlastní jízdnou dráhu,

kdy je automatická nadřazenost křesťanského světa jako jediné možné základny všeho dobrého a vyspělého vnímána jako naprosto špatná a k soužití nevhodná teorie.

Komenský zcela správně tvrdí, že je třeba dělat ústupky, aby bylo možné spolu žít v míru a prosperitě. 

Je trochu smutné, že Geertem Wildersem zmiňovaný Komenský byl ochoten a zejména schopen názorového vývoje, zatímco současníci takové proměny schopni nejsou a jedou si své ve jménu sestřičky antisemitismu. Na tomto příkladě je alespoň vidět, jak moc zpátečničtí jsou ti fobici ze sobotního odpoledne.

Jan Amos Komenský ve svém díle “Consulatio” a především “Bibliorum Turcicorum dedicatio” vystupuje proti předsudkům vůči muslimům, islámu a zcela otevřeně nabádá k toleranci a především respektu vůči vyznavačům Koránu. 

I proto se musel zmiňovaný Učitel národů obracet v hrobě jako vrtule na lodní turbíně, když jeho jméno bral do úst radikál hlásající pravý opak. Kdyby přítomní znali historii svého národa, nemuseli v sále vypadat s odpuštěním jako kreténi tleskající extrémistovi, jež ve svých slovech velebí jméno odpůrce náboženské nenávisti a zároveň ho ničí svými výkaly hluboké netolerance oslavované zástupci SPD i jejich blízkých přátel.

Komenský odmítal odklon od pravověrné víry v Krista, v trojjediného Boha uvnitř křesťanství, zatímco za použití nevyvratitelných důkazů světu ukazoval úctu muslimů k Ježíši, která je u vyznavačů Koránu na stejné výši jako úcta k Mohammadovi, a proto je tedy zbytečné být proti muslimům netolerantní, nebo snad nepřátelský. 

Byl to vskutku správný, věcný a logický důvod způsob, jak čtenáře, nebo příznivce přivést k jinému stylu myšlení, i když kultury křesťanského i muslimského světa jsou v mnoha ohledech odlišné. Jenže tuto odlišnost můžeme překonat a také oslavovat úctou, porozuměním a tolerancí, kterou zmiňovaný český velikán hlásal.

Z určitého úhlu, zejména při pohledu na Komenského díla, je možné Jana Amose Komenského považovat za jednoho z prvních nositelů náboženského dialogu porozumění.

Abyste se zbavili předsudků a nenávistných postojů, můžete být věrni křesťanské identitě a zároveň můžete být tolerantními k ostatním, kdo nevyznávají stejnou víru jako křesťané. Takový přístup by mohl být inspirativním nejen pro obyčejné spoluobčany, ale také pro některé teology, jako je například na vlnu islamofobie a radikalismu nasedající Dominik Duka, který by nápravu potřeboval víc než dost.

Je tragikomicky úsměvné, že zapřísáhlý islamofob vzpomene na konferenci islamofobů a rasistů člověka, který býval pravý opak. Památka na Jana Amose Komenského byla pošpiněna, ale člověk takových kvalit a zejména jeho velký odkaz s bravurou vydrží atak hlupáků dneška.